Головна
Історія та цінності
Послуги
Цінова політика
Партнери
Публічна інформація
Новини
Контакти


 
14.08.2016 Шановні клієнти! Звертаємо Вашу увагу на ЗМІНУ ЕЛЕКТРОННОЇ АДРЕСИ аудиторської ф >>>
17.01.2017 Шановні клієнти, аудитори, гол. бухгалтера! Тематика семінарських занять розміщен >>>
6.03.2017 Шановні клієнти! Пропонуємо Вам відвідати наші семінарські заняття! Ми цінуємо Ва >>>
 
 
 


 

"Законы экономики не позволяют получить что-то ценное задешево.
Если Вы решаетесь в пользу самого дешевого предложения,
Вы должны учитывать и риск, на который Вы идете.
А если Вы на него идете, то у Вас достаточно денег,
чтобы заплатить и за что-нибудь получше".

Джон Рескин
 
Ціни на аудиторські послуги аудиторської фірми "ПРОФЕСІОНАЛ-АУДИТ" є гнучкими і визначаються в залежності від часу, протягом якого надаються послуги, на що мають вплив наступні фактори:
  •      складність структури та специфіка діяльності Вашого підприємства;
  •      характер завдання та строки надання послуги;
  •      інтелектуальна складність бухгалтерського обліку та якість його ведення;
  •      обсяги документообігу підприємства;
  •      досвід і професійний рівень фахівців, залучених для надання аудиторських послуг.

Прейскурант цін на аудиторські послуги

 
з/п

Назва (опис) послуги

Тарифи в гривнях

Мале підприємство

Середнє підприємство

Велике підприємство

Аудит

1.         

Аудит фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності), що підготовлена у відповідності до П(С)БО (обов’язковий аудит для Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг; ініціативний аудит для власників підприємства)
від 5 000
від 10 000
від 25 000

2.      

Аудит фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності), що підготовлена у відповідності до МСФЗ (обов’язковий аудит для Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг; ініціативний аудит для власників підприємства)

від 10 000

від 20 000

від 50 000

3.      

Аудит окремих форм фінансової звітності та певних елементів, рахунків або статей фінансової звітності

від 1 800

від 3 000

від 8 000

4.         

Огляд фінансової звітності, що підготовлена у відповідності до П(С)БО

від 3 000

від 5 000

від 10 000

5.         

Огляд фінансової звітності, що підготовлена у відповідності до МСФЗ

від 5 000

від 10 000

від 15 000

6.         

Аудит при реєстрація випуску акцій (облігацій); поповнені статутного капіталу підприємства

від 1 800

від 3 000

від 10 000

7.         

Аудит при купівлі / продажу бізнесу, зміні головного бухгалтера / керівника

від 9 000

від 12 000

від 50 000

Фінансова звітність за МСФЗ

 8. 

Підготовка фінансової звітності підприємства за МСФЗ (або розробка облікової політики; або складання вступного балансу; або складання балансу на початок першого звітного періоду; або складання фінансової звітності на звітну дату)

від 10 000

від 20 000

від 50 000

 9.         

Трансформація фінансової звітності, складеної згідно законодавства України у фінансову звітність за МСФЗ (розробка облікової політики; розробку трансформаційної моделі; збір інформації, необхідної для розрахунку трансформаційних коригувань, перегрупування і перекласифікації статей звітності, складеної за П(С)БО, у фінансову звітність за МСФЗ; складання вступного балансу; складання балансу на початок першого звітного періоду; складання фінансової звітності на звітну дату)

від 10 000

від 20 000

від 50 000

10.      

Трансформація фінансової звітності дочірніх підприємств, складеної за П(С)БО, у фінансову звітність за МСФЗ та консолідація фінансової звітності материнської компанії та її дочірніх підприємств у відповідності до МСФЗ

від 5 000

від 10 000

від 20 000

 

з/п

Назва (опис) послуги

Од. виміру

Тарифи в гривнях

Бухгалтерське та податкове супроводження

1.         

Ведення бухгалтерського та/або податкового обліку

місяць

від 4 000

2.         

Відновлення бухгалтерського та /або податкового обліку

місяць

від 3 000

3.         

Підготовка податкової звітності і подання її до податкових органів

за форму

від 500

4.         

Підготовка фінансової звітності відповідно до П(С)БО /МСФЗ

за форму

від 1 000 / 2 000

5.         

Підготовка облікової політики (П(С)БО, МСФЗ), робочого плану рахунків, оптимізація системи документообігу

за документ

від 1 000

 6.      

Розробка методики консолідації балансу та інших форм внутрішніх звітів для підприємств, що мають філіали чи структурні підрозділи на самостійному балансі

за документ

від 3 000

7.        

Участь у проведенні інвентаризації активів підприємства

за людино/день

від 400

Консалтинг

 8.        

Усні / письмові консультації з питань оподаткування; організації та ведення бухгалтерського обліку

за людино/годину

від 300

  9.        

Оптимізація оподаткування і податкове планування

за людино/день

від 1 000

10.    

Консультації зі складання податкової звітності, фінансової звітності за П(С)БО та МСФЗ

за людино/годину

від 500

11.    

Аналіз (експрес-аналіз, фінансового стану, бізнес-планування, Due Diligence )

за людино/день

від 300

12.    

Проектування та впровадження ефективних та оптимальних бізнес-процесів; підготовка моделі формування бюджету і розробка системи контролю бюджету

за людино/день

від 300

13.    

Вдосконалення корпоративного, стратегічного і операційного управління на підприємстві, а також впровадження ефективної системи управління

за людино/день

від 400

14.    

Розробка посадових інструкцій для працівників підприємства; підготовка колективних договорів

за документ

від 800

15.    

Розробка систем оцінки, оплати праці і мотивації персоналу; проведення атестації, професійного тестування персоналу

за людино/годину

від 350

 16.    

Оцінка ефективності управління ризиками за допомогою системи внутрішнього аудиту

за людино/день

від 550

17.    

Проведення семінарів та тренінгів з актуальних питань бухгалтерського обліку, оподаткування, складання фінансової звітності за МСФЗ

місяць

від 600

Юридичне супроводження

18.    

Реєстрація ТОВ (в т.ч. з іноземними інвестиціями), філій ТОВ, ПП, фізичних осіб - підприємців "під ключ", внесення змін і доповнень в статутні документи

за людино/день

від 350

19.    

Підготовка господарських договорів (в т.ч. зовнішньоекономічних), договорів цивільно-правового характеру

за документ

від 250

20.    

Податково-юридична експертиза договорів, внесення необхідних змін, спрямованих на мінімізацію податково-юридичних ризиків

за документ

від 250

21.    

Підготовка, організація і побудова переговорів і системи переговорного процесу, спрямованих на захист і досягнення необхідних домовленостей в інтересах Замовника

за людино/годину

від 200

22.    

Супровід операцій зміни складу засновників (вихід/вступ учасників - фізичних і/або юридичних осіб) і пов'язаних з цим питань купівлі-продажу корпоративних прав, в т.ч. питання оцінки, розділення майна - виплати учасникові, що виходить, його долі, визначення реальної вартості майна, його оцінка

за людино/годину

від 250

23.    

Написання претензій, позовних заяв, зауважень до актів контролюючих органів

за документ

від 400

24.    

Складання, юридичний аналіз і підготовка трудових контрактів і договорів; колективних договорів і їх реєстрація; договорів про матеріальну відповідальність (повна, часткова); інших документів, що регулюють трудові стосунки (внутрішні накази, положення, інструкції, акти, штатний розпис та ін.)

за документ

від 300

25.    

Представлення інтересів юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців в господарських і адміністративних судах усіх рівнів та контролюючих органах (податкових, митних, пенсійного страхування)

за людино/день

від 500

26.    

Досудове врегулювання суперечок, участь в переговорах у рамках досудового врегулювання суперечок

за людино/година

від 200

27.    

Підготовка позовних заяв і інших процесуальних документів; мирової угоди на будь-якій стадії судового процесу

за документ

від 350

28.    

Консультації і правова допомога при спростуванні судових рішень, постанов в апеляційному або касаційному порядку

за людино/година

від 300

Методичне забезпечення аудиту

29.    

Розробка методичних матеріалів з процесу аудиту за МСА

за документ

від 1 000

30.    

Розробка методичних матеріалів з впровадження системи контролю якості аудиторської фірми                               

за пакет

від 10 000

31.    

Здійснення моніторингу системи контролю якості аудиторських послуг

за людино/день

від 500